Aviso legal

O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web “asemblearepublicana.org” (en adiante denominado “Web”), que Asemblea Republicana de Vigo, con sede na Rúa Cánovas del Castillo, 10, 1º, Oficina 5 CIF: G36742351 pon a disposición para os usuarios e usuarias.

En conformidade co disposto na Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais, infórmase que os datos persoais facilitados a través da web, serán parte dun ficheiro (automatizados ou non) responsabilidade da entidade, para que poidan ser usados con finalidade comercial, operativas e outras actividades propias do obxecto social da entidade. Asemblea Republicana de Vigo conservará seus datos unha vez finalizada a relación coa persoa usuaria, en cumprimento das obrigas legais e de comunicación aos organismos públicos, que de acordo coas leis correspondentes, os podan solicitar.

Os datos solicitados son necesarios. No caso de negarse a proporcionalos será imposible informar das cuestión propostas. Asemblea Republicana de Vigo procederá á cancelación dos datos recadados en canto deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que foron recadados ou rexistrados. No caso de utilizarse para outra finalidades distinta para a que foron recadados ou recollidos requirirase o consentimento previo dos interesados e interesadas.

Asemblea Republicana de Vigo adoptou as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade e a integridade dos datos e evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

As persoas usuarias cuxos datos sexan procesados ​​poden exercer libremente os seus dereitos de oposición, acceso e información, rectificación ou cancelación dos mesmos, así como a revogación da súa autorización sen efectos retroactivos, nos termos especificados na Lei 15/1999, de protección dos datos persoais conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos pódense exercitar dirixindo un escrito ao seguinte enderezo: contacto@asemblearepublicana.org .

O acceso ao sitio web atribúe a condición de usuario ou usuaria individual e implica a aceptación plena e sen reservas pola persoa de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso Legal.

Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web e os seus contidos pertencen á entidade ou a terceiros, de xeito que ningunha persoa ou usuario/a está autorizado a facer uso deles, nin imprimir ou gardar calquera tipo de soporte físico, en calquera caso, a non ser que sexa para uso persoal e privado. Prohíbese a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma.

Só se autoriza o uso dos contidos do dominio web con fines informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo a persoa usuaria a única responsábel do mal uso dos mesmos.

Para acceder a información contida no sitio web e utilizar os servizos ofrecidos, as persoas menores deben obter autorización previa dos seus pais, nais, titores ou representantes legais.

Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web, son recompilados con efectos soamente informativos para todas as persoas interesadas nos mesmos, sen que o acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre as persoas usuarias e a entidade. No caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e en copia impresa, prevalece este último. Asemblea Republicana de Vigo resérvase o dereito de modificar os contidos do sitio web sen previo aviso.

As ligazóns e hipertexto que poidan facilitar o acceso a través do sitio web para beneficios e servizos ofrecidos por terceiros, nin pertencen nin se atopan baixo control da entidade, polo que non se fai responsábel esta nin da información contida nos mesmos, nin de calquera dos efectos que se puideran derivar da referida información.

As persoas usuarias teñen terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no dominio web, e mesmo acceder aos datos do mesmo, modificar contas de acceso de correo, mensaxes, etc.

A Asemblea Republicana de Vigo non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a fonte que circule pola súa rede ou polas aquelas nas que a persoa usuaria poda acceder á través da web. O usuario/a comprométese a manter a empresa exenta de calquera responsabilidade relacionada coa web. A persoa usuaria asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poidan xurdir do acceso aos contido, así como a súa reprodución e difusión.

A empresa non é responsábel das infraccións cometidas por calquera usuario ou usuaria que afecten aos dereitos doutra persoa usuaria da web, ou de terceiras persoas, incluídos os dereitos de autor, marcas, patentes, información confidencial e calquera outra propiedade intelectual ou industrial.

A empresa emprenderá as accións civís ou penais que por lei lle corresponda ante calquera utilización indebida do seu dominio web.

As controversias que xurdan en relación a este dominio regularanse unicamente polo dereito español, someténdose ós Xulgados e Tribunais da localidade.